Behandelovereenkomst

Tijdens de intake wordt u gevraagd een soortgelijk onderstaande document met behandelovereenkomst – privacyverklaring – overige informatie te tekenen. Indien u dit hier alvast doorleest, weet u al waar u voor tekent en dan gaat dit niet van de behandeltijd af.

 

Behandelovereenkomst –  privacyverklaring – en overige belangrijke informatie (revisiedatum 30-04-2021)

Behandelovereenkomst

 Algemeen

U bent in behandeling of overweegt in behandeling te gaan bij een Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeut. In Nederland staat het iedereen vrij om, naast de zogenaamde eerstelijnszorg[1], te kiezen voor complementaire zorg[2].

Aanvullende behandeling

 1. De Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeut, hierna ook wel genoemd de “therapeut”, stelt geen diagnose maar gaat samen met u op zoek naar een aanvullende behandeling. De therapeut gaat ervan uit dat u zich, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van een diagnose allereerst wendt tot uw huisarts of specialist.
 2. De therapeut wenst gegevens van u vast te leggen, met als doel een goede behandeling voor u te kunnen waarborgen.
 3. Deze aanvullende behandeling kan toegepast worden naast de reguliere behandeling die u eventueel volgt.
 4. Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op grond van de door haar afgenomen anamnese.
 5. Vanuit de visie van uw therapeut zal zij beoordelen of zij iets voor u kan betekenen met haar therapievorm.
 6. Wettelijke nieuwswijziging per 01-01-2020 Vanaf 2020 is wettelijk vastgelegd in de WGBO, dat de nadruk komt te liggen op het ‘samen beslissen’. De informatieplicht van uw therapeut is sinds 2020 aangevuld met de verplichting tijdig overleg te voeren met u waarbij u ook wordt uitgenodigd tot het stellen van vragen. Dit overleg vindt plaats tijdens de evaluatie(s). Hierbij informeer ik u over de mogelijkheid af te zien van behandeling, eventuele andere onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners, de uitvoeringstermijn van de behandeling en de verwachte tijdsduur daarvan. In overleg kunnen we alles afstemmen op uw wensen.
 7. Na toestemming uwerzijds zal de therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voortvloeien zo goed mogelijk in acht neemt. Een advies is altijd in overleg en moet natuurlijk wel bij u passen.

Gebruik van medicijnen/supplementen

 1. Medicijnen en/of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gedurende deze behandeling gebruiken en/of volgen.
 2. Verandering van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven.
 3. Producten op natuurlijke basis, welke u vanuit de reflexologische anamnese worden aanbevolen, zijn een advies welke de therapeut u verstrekt. U bepaalt zelf of u dit advies opvolgt.

 Beroepsvereniging

 1. Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeuten welke zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) hebben een opleiding op hbo-niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis.
 2. De Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeut is gebonden aan regels. Deze regels zijn door de Beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd. Daarnaast zijn deze regels door de wetgever vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet klacht, kwaliteit en geschil in de zorg (Wkkgz) en in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Genoemde documenten zijn in de praktijk aanwezig en kunnen, indien u dit wenst, te allen tijde worden ingezien.
 3. De therapeut en cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken.

 Duur van de behandeling

 1. Bij de behandeling van acute aandoeningen of klachten is het verwachtingspatroon van het aantal behandelingen vier tot tien behandelingen, dit naar inzicht van de therapeut en altijd in overleg met de cliënt. Na vier tot zes behandeling wordt er geëvalueerd of er duidelijke verbetering optreedt. Indien dit zo is, gaat de therapie in overleg met u, verder.
 2. Bij chronische aandoeningen of klachten wordt uitgegaan van een periode van minstens zes tot acht behandelingen, waarna er wordt geëvalueerd of er duidelijke verbetering optreedt. Indien dit zo is, gaat de therapie in overleg met u, verder.
 3. Indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt, zal de therapie in overleg worden gestopt.
 4. Tevens biedt het volgen van een therapie geen garantie voor een proces van herstel of genezing. 

Inlichten huisarts/specialist (alleen indien u dit nodig vindt)

 1. Indien door u gewenst, kunt u aan uw behandelend arts meedelen, dat u een therapie volgt in een Natuurgeneeskundige Reflexzone Praktijk en dit eventueel met uw arts bespreken.

Overige informatie 

Niet therapeutische massage waarbij uw therapeut niet klachtgericht werkt

 1. Indien u voor een niet klachtgerichte ontspanningsmassage komt, wenst uw therapeut ook enkele gegevens van u vast te leggen, met als doel een goede behandeling voor u te kunnen waarborgen. Als therapeut ben ik ook bij een losse massagebehandeling verplicht me aan bovengenoemde wetgeving en afspraken te houden zoals vernoemd onder punt 12 en 13. Vooral het gedeelte vanaf hier (punt 19) is dan belangrijke informatie voor u. De overige punten hierboven zijn ter kennisname en gelden als u besluit in therapie te gaan. Indien u besluit om over te gaan naar therapie, dan gaat uw therapeut klachtgericht gewerkt. Na de intake wordt er in overleg met u een individueel behandelplan voor u opgesteld. Na uw goedkeuring start vervolgens de therapie.

Onwel voelen na een behandeling

 1. Mocht u zich naar aanleiding van een behandeling onwel voelen, neem dan contact op met uw therapeut. Mogelijke reacties na een behandeling kunnen zijn:
 • Lichte hoofdpijn.
 • Verandering in uitscheidingspatronen denk hierbij aan zweten, hoesten, verandering in urine of ontlastingspatroon.
 • Koortsverschijnselen, u kunt hierbij denken aan temperatuurschommelingen, rillingen, of dat u zich niet lekker voelt.
 • Anders ..

Het is raadzaam om na een behandeling vocht toe te voegen aan uw lichaamsweefsel, bij voorkeur door het drinken van water. Normaliter heffen deze reacties zich na één tot twee dagen op. Indien u vragen heeft naar aanleiding van wat er tijdens een behandeling gezegd is, of mocht u zich echter toch niet goed voelen bij een reactie, neemt u dan gerust contact op.

Praktijkgegevens Wkkgz

 1. Uw therapeut is lid van de beroepsvereniging VNRT en overkoepelend orgaan RBCZ.  Tevens staat zij ingeschreven bij de SCAG. Dit is een door de overheid erkende geschillencommissie inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Mocht u hierover meer willen weten dan verwijst uw therapeut u door daar naar de website www.vnrt.nl voor verdere uitleg.

Klachtenregeling VNRT
22. U hebt gekozen voor een behandeling door een reflexzonetherapeut. In Nederland mag iedereen zich reflexzonetherapeut noemen, onafhankelijk van de gevolgde opleiding. Leden van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) zijn goed opgeleid, volgen jaarlijks bijscholing en zijn sinds 1998 onderworpen aan een klachtenregeling. Deze klachtenregeling helpt de VNRT om de kwaliteit en de professionaliteit van haar licentieleden te waarborgen. Ook wordt de transparantie in de beroepsoefening door de VNRT-leden erdoor bevorderd.

Als u niet tevreden bent over de verleende zorg of de organisatie van de praktijk van een VNRT-therapeut kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VNRT. Het is natuurlijk het beste wanneer u het probleem eerst zelf met de therapeut tracht op te lossen. Het kan echter zijn dat u met de therapeut niet tot een bevredigende oplossing kunt komen of dat de aard van de klacht zich daarvoor niet leent.

Ingediende klachten komen terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze biedt u de keus tussen bemiddeling bij of behandeling van de klacht.
De doelstelling van de klachtenregeling is:
• Recht doen aan de individuele klager.
• Zo mogelijk herstellen van de vertrouwensrelatie tussen cliënt en therapeut.
Behandeling van de klacht leidt tot een uitspraak van de commissie. Deze wordt met redenen omkleed, en is gebaseerd op de kwaliteitseisen en beroepscode van de VNRT. Een en ander geschiedt volgens de procedure welke omschreven is in het klachtenreglement. Dit reglement is op te vragen bij de VNRT.

Wat moet u doen als u een klacht wilt indienen
U stelt uw klacht zo duidelijk mogelijk op schrift. Daarin omschrijft u waar het om gaat, de naam van de therapeut en wanneer het speelde. Deze brief stuurt u naar het secretariaat van de VNRT, ter attentie van de klachtencommissie. Na uiterlijk twee weken ontvangt u bericht van ontvangst en van de verdere procedure. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de klacht schriftelijk in te dienen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, dat u zal verwijzen naar de klachtencommissie, die u zo nodig zal ondersteunen om de klacht te formuleren.
Secretariaat VNRT
info@vnrt.nl
www.vnrt.nl

Privacyverklaring

Uw therapeut is bekend met de AVG en handelt hiernaar
Uw privacy
23. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
• Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik ben de enige persoon die inhoudelijke persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens vastlegt in uw dossier. Alle medewerkers en verwerkers waarmee ik samenwerk, vallen onder mijn toezicht en verantwoordelijkheid. Zij zijn eveneens gebonden aan geheimhoudingsplicht via een verwerkersovereenkomst. Zij moeten soms met de gegevens in uw dossier werken.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zolang bewaard, zoals in de Wet op de behandelovereenkomst wordt vereist. Per 1 januari 2020 is dit 20 jaar lang.
Wettelijke nieuwswijziging per 01-01-2020
Aanpassing van de bewaar- en aanvangstermijn van het medisch dossier (van 15 naar 20 jaar)
De bewaartermijn van medische dossiers wordt verlengd van 15 naar 20 jaar en ook het moment waarop de bewaartermijn aanvangt wijzigt. De bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier. Dat is dus één datum voor alle gegevens in het dossier. Dit kan dus betekenen dat bepaalde medische gegevens veel langer bewaard zouden blijven dan voorheen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.
• Uw geslacht, naam, adres en woonplaats.
• Uw geboortedatum.
• De datum van behandeling.
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld behandeling reflexzone therapie.

Indien u, als cliënt, de factuur betaald via de bank, dan zal ook uw betaalrekeningnummer, welke zichtbaar is op de bankafschriften, in de administratie bewaard blijven voor acht jaar wegens de wettelijke verplichting belastingaangifte.

Indien ik, als uw therapeut, kom te overlijden, wordt er zorg gedragen voor een goede afhandeling van uw cliëntendossier.

Er zijn passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Uw privacyrechten en recht op inzage nabestaanden
24. U hebt het recht om bij uw therapeut een verzoek in te dienen tot:
1. Recht op intrekken van uw toestemming
U hebt het recht uw toestemming op de verwerking van uw gegevens in te trekken.
2. Inzagerecht
• U hebt het recht op inzage en/of een kopie van uw gegevens, om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens verwerkt worden.
• Wettelijke nieuwswijziging per 01-01-2020
Per 2020 is ook in de WGBO vastgelegd dat nabestaanden een wettelijk recht op inzage hebben in uw dossier na uw overlijden.
Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:
(1) Wanneer u bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven.
(2) Wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een
mededeling van een incident is ontvangen.
(3) ‘Voor eenieder’ op grond van een zwaarwegend belang.
(4) Voor uw ouders en voogd indien u jonger bent dan 16 jaar geldt een bijzondere regeling
voor inzage.
3. Correctierecht
Als duidelijk wordt dat bepaalde gegevens niet kloppen, kan u een verzoek indienen om dit te corrigeren.
4. Recht om vergeten te worden
In gevallen waar u toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, hebt u het recht om deze gegevens te laten verwijderen
5. Recht op overdracht van gegevens
U hebt het recht uw persoonsgegevens, die u aan de verantwoordelijke therapeut hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare, en machineleesbare vorm te verkrijgen.
Uw therapeut zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren of dit verzoek gerechtvaardigd is, maar uiterlijk binnen vier weken. Vervolgens wordt er een afspraak in de praktijk gemaakt, tijdens deze afspraak dient u zich te legitimeren. U kunt alleen een verzoek indienen als u ouder bent dan 16 jaar, wilsbekwaam en niet onder curatele bent gesteld. Anders moeten uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger het verzoek doen. Ouders en de wettelijke vertegenwoordiger mogen het dossier van u inzien, indien u jonger bent dan 12 jaar. Bent u ouder dan 12 jaar? Dan hebben uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger toestemming van u als cliënt nodig.

Het delen van uw persoonsgegevens met verwerkers
25. Uw persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden gedeeld met verwerkers die gegevens verwerken in de opdracht van uw therapeut. Een verwerker is een (rechts)persoon die iets met de gegevens, of een deel van de gegevens, van u als cliënt doet namens de therapeut. De therapeut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met alle verwerkers sluit uw therapeut een verwerkersovereenkomst af. Zij zullen vertrouwelijk met uw persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens omgaan en deze alleen gebruiken voor de duidelijke en gerechtvaardigde doeleinden die in de met hun afgesloten verwerkersovereenkomst staan. Zij zorgen voor een goede beveiliging van uw persoonsgegevens. Door deze overeenkomst te tekenen, geeft u expliciet toestemming voor het feit, dat uw gegevens of een deel van uw gegevens, gedeeld zullen worden met de verwerkers die nu en/of in de toekomst samenwerken met de praktijk van uw therapeut.

Vertrouwelijke informatie en geheimhouding
26. Op alle communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Partijen dienen ervan op de hoogte te zijn, dat een aantal mediums door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.

Sociale media en e-mailverkeer
27. Uw therapeut verzoekt u telefonisch contact op te nemen indien u persoonlijke en/of inhoudelijke vragen hebt omtrent uw behandeling. Gelieve geen persoonlijke en/of inhoudelijke informatie via de app of mail te communiceren. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen.

Waarnemingsregeling
28. Uw therapeut heeft een waarnemingsregeling met therapeut Ingrid Wareman van praktijk Infinitas te Handel. Mocht u van onze waarnemingsregeling gebruik willen maken, indien uw therapeut verhinderd is, dan kunt u contact met haar opnemen om u plaatsvervangend te behandelen, totdat uw therapeut haar werkzaamheden zelf weer hervat. Haar gegevens kunt u vinden op internet of in het telefoonboek. Op deze manier kunnen wij u adequater helpen. Indien u het nodig vindt, dat gegevens uit uw cliëntendossier aan haar overgedragen worden, kunt u dit aangeven, na schriftelijke toestemming uwer zijde, worden deze gegevens dan overgedragen.

Samenwerkingsverband
29. Uw therapeut heeft een samenwerkingsverband met Shirley van Osch van de praktijk voor fysiotherapie SHIVOfit, Papenhoef 21A, 5737 BS Lieshout. Enkele uren per week is uw therapeut op dit adres mogelijk werkzaam. Beide therapeuten hebben onderling een verwerkersovereenkomst afgesloten en beide therapeuten hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Als behandelend therapeut ben ik hoofdverantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die ik van u als cliënt vastleg. Shirley van Osch zal vertrouwelijk omgaan met alle persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens die zij eventueel zal waarnemen van u als cliënt, wanneer u in haar praktijk behandeld zal worden door uw therapeut, en de persoonsgegevens alleen gebruiken voor door de duidelijke en gerechtvaardigde doeleinden die in de met haar afgesloten verwerkersovereenkomst staan. Indien u deze overeenkomst tekent geeft u expliciet toestemming voor het feit, dat uw gegevens of een deel van uw gegevens, mogelijk gedeeld kunnen worden met Shirley van Osch indien u behandeld wordt door uw therapeut in praktijk SHIVOfit, zodat wij een betere voortgang van uw behandelingen kunnen waarborgen door onze behandelingen op elkaars therapievorm af te stemmen.

Afzeggen van een afspraak
30. Indien u een afspraak wilt annuleren of verplaatsen, gelieve dit 24 uur van tevoren door te geven, en indien uw afspraak op maandag valt graag de vrijdag daarvoor i.v.m. het kunnen inplannen van een nieuwe cliënt. Uiteraard kan het een keer voorkomen dat u zich pas op de dag zelf kan afmelden vanwege ziekte of een onvoorziene gebeurtenis.

Behandeling cliënt onder de leeftijd van 16 jaar, onder curatele staande cliënt, wilsonbekwame cliënt 
31. Mocht u onder de leeftijd van 16 jaar zijn, dan moeten beide ouders toestemming geven voor de behandeling. Dit geldt ook als uw ouders gescheiden zijn. Dit is wettelijk verplicht. Zij dienen dan beide dit document te ondertekenen. Mocht u onder curatele staan of wilsonbekwaam zijn, dan moet uw wettelijke vertegenwoordiger toestemming geven.

Door het ondertekenen van dit document gaat de therapeut ervan uit dat u kennis hebt genomen van de inhoud van deze informatie en zich met het bovengenoemde akkoord verklaart.

Revisiedatum 30-04-2021